جواز کسب دارمجواز کسب ندارم
شرکت به نام خود ثبت کرده امشرکت به نام خود ثبت نکرده ام
شاغل هستمشاغل نیستم
سند ملکی دارمفاقد سند ملکی هستم