آدرس :خيابان دكتر فاطمي خيابان هشت بهشت پلاك ١٩ واحد ٧

ساعت کار:شنبه تا چارشنبه از 10 الی 17

پنجشنبه ها از 10 الی 13

شماره تماس:٨٨٩٧١٦٤٦

شماره همراه:٠٩٣٣٢٥٢٦٢٢٤/

ویزای کانادا

ویزای شینگن


جواز کسب دارمجواز کسب ندارم
شرکت به نام خود ثبت کرده امشرکت به نام خود ثبت نکرده ام
شاغل هستمشاغل نیستم
سند ملکی دارمفاقد سند ملکی هستم