All posts by matinvisa

20ژانویه/18
قیمت ویزای شینگن تضمینی

قیمت ویزای شینگن تضمینی

قیمت ویزای شینگن تضمینی تضمین اخذ ویزای شینگن به معنای ارائه گواهی و سندی معتبر دال بر انجام حتمی این کار نمی باشد ، چراکه ارائه اینگونه تضمینات تنها ازعهده افراد بلندRead More…

17ژانویه/18
اخذ ویزای شینگن توریستی

اخذ ویزای شینگن توریستی

اخذ ویزای شینگن توریستی در قرون گذشته ، عوامل متعددی سبب می شد تا مردمان یک ناحیه ، بلاد خود را در طول عمرشان ترک نکرده و در قفسی نامرئی محبوس باشندRead More…

27دسامبر/17
ویزای کانادا

ویزای کانادا برای افغان ها

ویزای کانادا برای افغان ها طبق تعریف مدون سازمان ملل که در قالب «معاهده مربوط به وضعیت پناهندگان» بیان شده است ، پناهنده به شخصی گفته می شود که به دلیل شرایطRead More…